Her bireyin maddi ve manevi varlığını korumak ve geliştirmek için  siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda örgütlenme hakkı hem ulusal, hem de uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.

İş hayatında, çalışanlar, emeklerinin karşılığını hakça ve adaletli bir biçimde almak için, sendikalar kurmuşlardır. Toplu-İş Sözleşmeleriyle emeklerinin karşılığı için uğraş vermektedirler.

Emekliler de haklarını almak, iyice kısılan seslerini duyurmak gayesiyle, Türk Emekli-Sen’i 1999 yılında kurmuşlardır. O tarihten beri verdiğimiz mücadelede emeklilerin sesini kamuoyunda daha fazla duyurmaya çalıştık. Yaptığımız eylemler toplum nezdinde karşılık buldu. Ancak, bugüne kadar emeklilerin sendika kanunu çıkarılmadığı için gerçek anlamda sendika hakkımızı elde edemedik.

Oysa “Sendikal Haklar” ülkemizin taraf olduğu ve imzaladığı uluslararası anlaşmalarla ve AB yasaları ile “Herkes” için tanınmıştır.

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesince; “Herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma hakkı, ya da sendikaya üye olma hakkı vardır”.

 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin, Avrupa Sosyal Şartı; “sadece aktif olarak çalışanlar değil, aynı zamanda çalışmaya dayalı hakları kullanan kişiler de bu kavramın kapsamındadır” görüşündedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, her insanın maddi ve manevi varlığını korumak ve geliştirmek için siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda örgütlenme hakkı hem ulusal, hem de uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.

Uzun bir çalışma yaşamından sonra yeni bir hayata adım atan emeklilerin yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi ve en temel İnsan Haklarından sayılan sendika hakkına kavuşabilmesi için Anayasa’mızın 51, 53 ve 54. maddelerine,   4688   sayılı   Kamu   Görevlileri Sendikaları Kanununun 2, 3, 5. maddelerine, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2, 3, 5. maddelerine Emeklilerin de eklenmesi gerekmektedir. Hükümetten bunlarla ilgili hazırlıkları yapmasını. 2010 Yılı referandumundan önce verdiği sözü yerine getirmesini, emeklilere de sendika kurma hakkı verilmesini acilen bekliyoruz.

Emekliler de Toplu Sözleşme masasında olmalı ki;

- Emeklilerin dertlerinin anlatalım,

- Emeklilerin sefalet ücretinden kurtarılmasını isteyelim,

< >Refah payından hakkımıza düşeni isteyelim,- Emeklilere;taban aylığı getirin, doğru dürüst intibak yasası çıkartın, maaşlarımızı yükseltin diyelim,

- Hastalandığımızda, ücret ödemeden muayene ve tedavi olalım, ilâçları fark ödemeden alalım, hastaneye yattığımıazda otel ücreti ödemeyelim, katılım payı ödemeyelim diyelim,

- Çalışanlara verildiği gibi, bize de promosyon verin diyelim,

- Ek ödeme, döner sermaye, ek ders gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilip, ek göstergelerinde yükseltilerek emeklilerin mağduriyetini giderin diyelim,

- 30 tıl üstünde çalışılan sürenin tazmınatını isteyelim,

Yukarıda açıklanan nedenlerle emeklilere de; hayat standartlarının yükseltilmesi için, daha rahat bir hayat yaşaması için Sendika Kurma Hakkının verilmesini talep ediyoruz.

Sendikamızın kuruluşunun 15. yılında hor görülme değil, örgütlü mücadele için yasal hakkımızın tanınmasını istiyoruz.

Bu  vesile  ile  emeklilerin  gerçek   sesi   olan   TÜRK   EMEKLİ-SEN’ in 15. kuruluş yıldönümünü kutlarken, verdiğimiz hak mücadelesini sonuç alıncaya kadar sürdürme inanç ve kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.