Yaşlılar dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan  en değerli varlıklarımızdır.

Yaşlılık, yarınlarımıza ışık tutacak tecrübeleri barındıran, dün ile bugünümüzü kaynaştıran, hayatımızın önemli bir dönemini ifade eder.

Her canlı yaşadığı müddetçe yaşlanır, fiziksel olarak zayıflar. Bu nedenle çoğu zaman desteğe ihtiyaç duyar. İşte bu hallerde yaşlılarımıza vereceğimiz destek ve onların tecrübelerinden yararlanmak bizleri toplumsal olarak bir üst seviyeye çıkaracaktır.

Toplumun tüm fertlerinin gelecek kaygısı taşımadan, yarınlara güvenle bakabilmeleri son derece önemlidir. Ancak gençlik ve olgunluk evresini geride bırakmış yaşlılarımız için “güven” hayati derecede anlam kazanmaktadır.

Yaşlılar gelişmiş ülkelerde hiçbir kaygı taşımadan kalan ömürlerini huzurlu ve mutlu bir biçimde sürdürmekte, özellikle Türk Dünyasında yaşlılarla özel bir önem verilmekte, toplumun aksakallıları olarak saygı ve itibar görmektedir.

Ülkemizdeki sosyal güvenlik şemsiyesi, sosyal dilimlere göre yeni yeni güncellenmekte, özellikle tarım ve serbest meslek sahipleri ile işsizlerin sosyal güvenceleri neredeyse yok denecek kadar azdı.   

Yaşlılarımızın toplum içerisinde daha saygın olmaları ve hayatlarını daha rahat, daha mutlu sürdürmeleri için her türlü tedbirleri alma görevi olan  sosyal devlet, sosyal güvenlik şemsiyesini genişleterek tüm yaşlıları kapsam içine almalıdır.

Yaşlılar düşük gelir düzeyi nedeniyle dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi altındadır. Bu nedenle özellikle “sağlık” konusunda hassas sınıfta değerlendirilen yaşlılarımızın muayene ve tedavi giderlerinin bütçelerine yük olmayacak düzeye indirilmesi gerekmektedir.

Yaşlılar, huzur içerisinde, kimseye muhtaç olmadan geçinebilecekleri bir gelir düzeyi ile rahatça muayene ve tedavi olacakları bir sağlık sistemi talep ediyorlar.

Sosyal Devlet geleceği için geçmişine, aksakallılarına, anne, baba, nine ve dedelerimize insanlık adına sahip çıkmalıdır. Dününü bilmeyen yarınına sahip çıkamaz…

 

Nalan Huriye AKCAN  Osman ÖZDEMİR
Birleşik Emekliler Derneği   Türk Emekli-Sen