01.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren: 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile:

506  sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda;

1479  sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda (BAĞ-KUR);

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda;

1978 yılından beri uygulanan KATSAYI sistemi değiştirilerek, emekli olduğumuz yıla göre güncellenen PRİME ESAS YILLIK KAZANÇLAR esas alınarak TÜFE ve Refah Payının emekli aylıklarına yansıması sağlanmıştır. Böylece Aylık Bağlama SİSTEMİ değiştirilmiştir.

Bu durumda; 01.01.2000 tarihinden önce EMEKLİ olanlar mağdur edilmişlerdir. Bu emeklilerin suçu sadece bu tarihten önce emekli olmalarıdır. Bugüne kadar, 2000 öncesi emekli olanların önüne set çekilerek, 4447 sayılı kanundan yararlanmaları önlenmiştir. Oysa böyle haksız bir uygulamanın varlığı tespit edildiğinde, Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve sosyal devlet  sorumluluğunun bilincinde olarak, tüm mağdur olan emeklilerin maaşlarının düzeltme yoluna gidilmesi, mağduriyetlerinin önlenmesi için yasal düzenlemenin yapılması gerekir. Hükümet, 01.01.2000 tarihinden önceki emekli aylıklarına TÜFE ve Refah Payı eklenmesini sağlayan bir İNTİBAK KANUNU çıkararak bu adaletsizliği önlemelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu Giderlerinde artış meydana getirir diyerek mazeret aramak doğru değildir.

Ankara 5. İş Mahkemesi, emekli aylıkları arasındaki farklılıkların, Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan kanun önünde “eşitlik” ilkesine aykırı gördüğü için dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, 30.Haziran.2010’ da Ankara 5. İş Mahkemesinde görülen davanın “uygulanma olanağı bulunmadığından” başvuruyu mahkemenin yetkisizliği nedeniyle ret etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı üzerine 22.12.2010 tarihinde, Ankara 5. İş Mahkemesinde görülen davada, Ankara 5. İş Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir.

Emeklilerin bu durumu mahkemeler arasında farklı kararlarla oyalanmakta olup Hükümet bir an önce mağdur işçi emeklilerinin maaşlarını düzenleyici İNTİBAK KANUNUNU çıkartmalıdır. Bu çarpık uygulamanın ortadan kaldırılarak, 01.01.2000 tarihinden önce emekli olan tüm emeklilerimizin maaşlarının Refah Payı oranı kadar artırılarak, bugüne getirilmeleri ve bu tarihten sonraki her yıl açıklanan TÜFE oranı + Refah Payı oranlarında artış yapılarak güncelliği korunmalı ve yeni emekli olanlarla eski emekli olanlar arasındaki her geçen gün açılan makas kapatılmalıdır. Bu şekilde emeklilerin mağduriyetleri giderilmelidir.

Sosyal Devlet; vatandaşlarının bir kısmını mağdur edemez. Açlık sınırının altında maaş alan bu insanlara normal geçim şartları içinde hayatını idame ettirecek maaş verilmesi lâzımdır.

Hükümet 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ve bütün emeklileri insanca yaşam şartlarına kavuşturmalıdır. 25.12.2010

Nalan Huriye AKCAN  Osman ÖZDEMİR
Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Türk Emekli-Sen Genel Başkanı